Stanovy

SLEZSKÉHO POHÁRU AMATÉRSKÝCH CYKLISTŮ, SPOLEK

 1. Základní ustanovení
  1. Slezský pohár amatérských cyklistů, spolek (dále jen SPAC) je nevládní neziskové sdružení s právní subjektivitou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují občané se zaměřením na cyklistický sport a které pro širokou sportovní veřejnost pořádá celoroční seriál amatérských závodů v silniční cyklistice na severní Moravě.
  2. Sídlo SPAC je na adrese: K Očnímu 1033, Štramberk 742 66, kde působí pod názvem „Slezský pohár amatérských cyklistů, spolek“.
  3. Oficiální zkratka sdružení je: SPAC
 2. Poslání a úkoly
  1. Hlavním úkolem SPAC je pořádat celoroční seriál silničních závodů pro amatérské cyklisty na severní Moravě.
  2. Dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky účastníků SPAC, zvláště pak vzájemné úcty, respektování, důstojnosti a dodržování fair play při sportu.
  3. Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání.
  4. Při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje se sportovními kluby a s ostatními tělovýchovnými a sportovními organizacemi na všech stupních.
  5. SPAC, zejména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s obecními zastupitelstvy a podnikatelskými subjekty.
  6. SPAC v místě své působnosti podporuje a rozvíjí aktivní sportovní činnost dětí, mládeže a tělesně postižených
 3. Členství, práva a povinnosti členů
  1. Členem SPAC se stávají:
   1. ředitelé jednotlivých závodů započítavaných do SPAC v daném roce
   2. každý závodník starší 15-ti let, který si koupí licenci SPAC v daném roce
  2. Základní práva členů SPAC jsou:
   1. být včas informován o sportovních a společenských akcích pořádaných v rámci SPAC s možností se jich účastnit
   2. podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
   3. prostřednictvím zástupců týmů (kapitánů) uplatňovat na členské schůzi své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci činnosti SPAC, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich vyjádření související s jejich činností ve SPAC,
   4. prostřednictvím zástupců týmů (kapitánů) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření SPAC,
   5. účastnit se závěrečného vyhlášení SPAC,
   6. prostřednictvím zástupců týmů (kapitánů) volit Vedení SPAC
  3. Základní povinnosti člena klubu:
   1. dodržovat pravidla a soutěžní řád SPAC,
   2. svou účast na závodech podřídit doporučení lékaře a svému zdravotnímu stavu a za tento plně zodpovídat,
   3. dodržovat zásady fair play
   4. svým jednáním a chováním přispívat k rozvoji činnosti a k organizační jednotě SPAC. Aktivně usilovat o jeho dobré jméno a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy SPAC,
   5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SPAC k zabezpečení jeho činnosti,
  4. Řádné členství zaniká :
   1. s koncem platnosti licence pro daný rok,
   2. vyloučením pro zvlášť závažná provinění neslučitelné s členstvím,
   3. úmrtím člena, respektive zánikem SPAC.
 4. Členské příspěvky a poplatky
  1. Členské příspěvky:
   1. členský příspěvek, tj. koupě licence pro SPAC představuje nedílnou součást finančních příjmů,
   2. výši poplatku za licenci stanoví Vedení SPAC
 5. Orgány sdružení
  1. Orgány SPAC jsou:
   1. členská schůze,
   2. Vedení SPAC.
  2. Nejvyšším orgánem SPAC je členská schůze, na které se schází členové SPAC minimálně 1x ročně před slavnostním vyhlášením na závěr sportovní sezóny. Členskou schůzi svolává ředitel soutěže SPAC. Při hlasování je rozhodující nadpoloviční většina přítomných členů SPAC.
  3. Členská schůze:
   1. hodnotí sezónu, projednává připomínky a náměty k činnosti SPAC,
   2. navrhuje a schvaluje složení Vedení SPAC,
   3. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, rozpočet a hlavní cíle činnosti,
   4. kontroluje a hodnotí činnost Vedení SPAC a jednotlivých členů.
  4. Vedení SPAC je řídícím a výkonným orgánem a je voleno na členské schůzi, přičemž do Vedení SPAC může být člen a další spolupracovníci starší 18-ti let. Při hlasování je rozhodující nadpoloviční většina přítomných členů Vedení SPAC.
  5. Vedení SPAC:
   1. organizuje a řídí sportovní a hospodářskou a činnost SPAC,
   2. volí si ze svých řad : ředitele soutěže, zástupce ředitele, hospodáře, jednatele, popř. člena revizní komise apod.,
   3. zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,
   4. připravuje podklady pro členskou schůzi, zprávu o činnosti a hospodaření, návrh rozpočtu a hlavní směry činnosti,
   5. dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku SPAC,
   6. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce, podniky a dalšími právnickými a fyzickými osobami,
   7. je oprávněn člena SPAC, který porušil Stanovy, popř. soutěžní řád diskvalifikovat na přiměřené časové období úměrné závažnosti přestupku, či jej bez náhrady za příspěvek vyloučit ze SPAC,
   8. na návrhy členů SPAC rozhoduje o zřízení dalších orgánů SPAC a určuje rozsah pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány ruší. Vedení SPAC pověřuje členy SPAC, popřípadě další spolupracovníky výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává,
   9. rozhoduje o zániku SPAC, v tomto případě i o majetkovém vypořádání.
  6. Členství ve Vedení SPAC zaniká vzdáním se členství, popř. rozhodnutím ostatních členů Vedení SPAC.
 6. Zastupování sdružení
  1. 1. Členové Vedení SPAC – ředitel soutěže, zástupce ředitele, hospodář a jednatelé jsou statutárními zástupci SPAC – každý z nich může zastupovat SPAC samostatně.
 7. Disciplinární opatření
  1. Za porušení stanov, soutěžních řádů, sportovní a občanské etiky je možno jako výchovný prostředek uložit disciplinární tresty a to :
   1. napomenutí,
   2. vyloučení ze SPAC.
  2. Disciplinárním orgánem je Vedení SPAC.
  3. Odvolacím orgánem je Vedení SPAC.
 8. Majetek sdružení a hospodaření
  1. Majetek SPAC tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku SPAC jsou :
   1. členské příspěvky členů,
   2. podíl odváděný ze startovného za každého závodníka na závodě započítavaného ve SPAC
   3. příjmy z tělovýchovné, sportovní, kulturní a společenské činnosti,
   4. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
   5. příspěvky a dotace svazových, sportovních a jiných organizací a osob,
   6. majetek přecházející do vlastnictví klubu,
   7. dary a jiné příjmy.
  2. Majetek SPAC je ve vlastnictví SPAC jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání rozhoduje Vedení SPAC.
  3. Za hospodaření klubu odpovídá hospodář. Hospodář musí být starší 18-ti let a je členem Vedení SPAC. Hospodář zabezpečuje vedení veškeré účetní evidence a ostatních dokladů SPAC, zpracovává daňová přiznání a zajišťuje ostatní agendu hospodaření SPAC.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Slezský pohár amatérských cyklistů, spolek, vzniká registrací na MV ČR. Ustavující členskou schůzi svolává přípravný výbor. 
  2. SPAC zaniká rozhodnutím dvoutřetinovou většinou přítomných na členské schůzi SPAC a majetek SPAC se mezi ně rozdělí rovným dílem.


V Žabni dne 27. 11. 2021