Soutěžní řád

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

A1. CO JE SLEZSKÝ POHÁR

Slezský pohár amatérských cyklistů, spolek (dále jen SPAC) je seriál veřejných cyklistických závodů, pořádaných pro cyklisty z řad široké sportovní veřejnosti bez nutnosti registrovat se. SPAC je oficiálně zaregistrován u ministerstva vnitra jako zájmový spolek. Hlavním úkolem vedení SPAC je organizačně uspořádat celoroční seriál cyklistických závodů pro amatéry.

Držitelé licence SPAC pro daný rok a současně starší 18-ti let mají prostřednictvím kapitánů týmů právo uplatňovat své názory a podílet se na podobě soutěže. Všichni účastníci musí být starší 15-ti let, u mladších 18-ti let výhradně se souhlasem zákonného zástupce.

Jen majitel licence SPAC může být vyhlášen za mistra SPAC v časovce a silničním závodě, může bodovat do soutěže družstev a má právo účastnit se silničního a MTB mistrovství republiky amatérských cyklistů (MR S.A.C. ČR). Dále mohou cyklisté s licencí SPAC startovat i na silničních a MTB závodech spadajících pod Moravskoslezský svaz cyklistiky (dále jen MSSC) a OPS Karviná.

A2. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO SPAC

Do SPAC se lze přihlásit podáním řádně vyplněné přihlášky družstva či jednotlivců a zakoupením licence.

Cena licence pro závodníka každé vypsané kategorie SPAC je 600,- Kč pro přihlášené do 30. 4. 2024, po tomto termínu (tedy i v průběhu sezóny) se cena navyšuje na 650,-Kč. Nová licence za ztracenou, popř. při přestupu, bude vystavena za manipulační poplatek 100,- Kč.

O licenci lze zažádat buď jako člen některého družstva prostřednictvím kapitána (maximální počet členů družstva je 9) nebo jako individuální účastník. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a přesnou adresu. Dále telefon a e-mail (ve vlastním zájmu pro lepší informovanost o soutěži a pořádaných závodech), rodné číslo a název klubu.

Družstvo a všechny jeho členy přihlašuje kapitán družstva. Rovněž musí poukázat účastnický příspěvek za všechny členy družstva.

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes aplikaci/web SPAC. Platnost přihlášky bez úhrady platby je 21 dnů. Pokud do 21 dnů od podání přihlášky nebude provedena platba přihlášku stornujeme. Termín vydávání licencí není omezen. Do celkového pořadí se započítávají pouze body vyjeté po datu zakoupení licence.

Platba licence:

Převodem nebo složenkou na účet 2300360429/2010. Variabilní symbol je generován aplikací MůjSPAC a má tvar YYYY98XXXX – YYYY je rok a XXXX je startovní číslo, konstantní symbol = 0308 – viz. pokyny při registraci.

A3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Jen majitel licence SPAC se může účastnit mistrovství ČR amatérů. Všem účastníkům SPAC doporučujeme absolvovat na odborném lékařském pracovišti zátěžové testy nebo alespoň lékařskou prohlídku.

B. KATEGORIE

V každém závodě budou vypsány tyto kategorie:

A muži 19 až 29 let
B muži 30 až 39 let
C muži 40 až 49 let
D muži 50 až 59 let
E muži 60 až 69 let
F muži 70 a starší
M junioři 15 až 18 let
ŽA ženy 15 až 39 let
ŽB ženy 40 a starší

Účastníci se mohou přihlásit i do mladší kategorie, než kam podle ročníku patří (max. do kategorie A). Započítáni do průběžného pořadí z každého závodu pak budou vždy za kategorii, do které se na daný závod přihlásili. Na pořadatelích je rovněž umožnit start závodníkům na handbike, popř. uspořádat závod i pro děti do 15 let apod.

C. SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

C1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěží všichni účastníci závodů, zařazených do kalendáře SPAC bez ohledu na to, zda jsou držiteli cyklistické licence ČSC, SPAC a ostatních amatérských soutěží (MP apod.), nebo jsou neregistrovaní. Pořadatelům se doporučuje umožnit start i závodníkům v kategorii handbike.

Při prezentaci před startem závodu každý startující zaplatí startovné a podepíše prohlášení ve startovní listině, že startuje na vlastní nebezpečí. V každém závodě se každá věková kategorie hodnotí zvlášť.

C2. BODOVÁNÍ JEDNORAZOVÝCH ZÁVODŮ

Jednotlivé závody budou bodovány takto:

1. místo 60 bodů (b), 2. místo 55 b, 3. místo 50 b, dále 4. až 9. místo 47 b, 44 b, 41 b, 38 b a 35 b tj. po třech bodech. Od 10. místa po dvou bodech dolů až po 24. místo – 30 b, 28 b, 26 b atd. Od 25. místa získá každý závodník 1 b. Umístění se bude bodovat z redukovaného pořadí. To znamená, že do celkového pořadí budou přiděleny body jen členům SPAC.

C3. ZVLÁŠTNÍ BODOVÁNÍ ZÁVODŮ

Závodníci s licencí SPAC při dokončení mistrovského závodu SPAC (časovka, silnice) obdrží za každý závod kromě obvyklého bodování bonus 10 bodů.

Každý, kdo závod dokončí v souladu s rozpisem příslušného závodu obdrží rovněž 1 bod.

Závodníkům, kteří se zúčastní Mistrovství ČR SAC (časovka a silniční závod), bude do celkového hodnocení SPAC započítán standardní počet bodů dle redukovaného umístění, ke kterému bude připočten bonus 10 bodů. Mistrem ČR SAC se může stát jen ten, kdo jako člen některé ligy sdružených v SAC objel aspoň jeden závod před mistrovstvím SAC.

Závodníci s licencí SPAC při účasti na etapovém závodu SPAC za každou etapu obdrží k získaným bodům bonus ve výši 5 bodů. To znamená za tři etapy 15bodů k vyjetým bodům za pořadí. Za celý etapový závod budou přiděleny jen jedny body. Ten, kdo neobjede všechny etapy daného závodu, nebude do celkového pořadí bodovat vůbec.

Členům SPAC, jenž se zúčastní a dokončí maraton nebo jarní klasiku, bude k redukovanému pořadí v jednotlivých kategoriích připočten bonus 15 bodů, ale jen za trasu, která je vypsaná pro danou kategorii SPAC. V roce 2024 se jedná o Beskydský maraton a kategorie jsou následovné: kat. A, B, C dlouhá trasa A (163 km), pro kategorie D, E, M,ŽA a ŽB je to střední trasa B (121km). Pro kat. F bude určena trasa C (53 km) bez nároku na bonusové body za maraton.

D. SOUTĚŽ DRUŽSTEV

D1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Účast v soutěži družstev je bezplatná a není povinná. Družstvo tvoří 3 až maximálně 9 závodníků libovolné věkové kategorie. Všichni musí mít licenci SPAC. Do soutěže družstev se započítává i jeden člen, který dojede do cíle.

Družstvo musí mít určeného kapitána, který je prostředníkem mezi družstvem a organizačním výborem SPAC. Kapitán je odpovědnou osobou za celé družstvo. Dbá o dodržování pravidel SPAC všemi členy družstva (závodníky) a je jim v této oblasti příkladem. Je povinen se zúčastnit ve stanoveném čase porady s vedoucími družstev, rozhodčími a pořadateli, pokud bude vyhlášena. Během roku nelze měnit název družstva.

Přestup závodníka do jiného družstva během roku je možný po zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč,- na účet SPAC. Doposud získané body jsou nepřenosné, pro nové družstvo boduje závodník až dnem přestupu! Pro soutěž jednotlivců však bude počítán kompletní bodový zisk.

D2. BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ

Pořadí družstev v každém závodě SPAC se určí součtem bodového zisku tří nejlepších členů družstva v závodě bez rozdílu kategorií. Družstvo boduje do soutěže družstev i v tom případě, že dokončí pouze jeden člen. Družstvo s nejvyšším součtem bodů vítězí. Do konečného pořadí se počítají všechny závody SPAC, přičemž tři nejhorší výsledky se škrtají.

Do soutěže družstev se bodový zisk jednotlivců ze všech kategorií započítává plnou hodnotou.

D3. ČASOVKA DRUŽSTEV
 1. Časovka družstev je určená pro tří až čtyř členná družstva.
 2. Do Slezského poháru boduje pouze družstvo, sestavené z členů majících platnou licenci pro daný rok. V družstvu mohou startovat jednotlivci jakékoli kategorie. Pokud má oddíl v daném roce více skupin např. A a B musí být družstvo sestaveno pouze s dané skupiny.
 3. Startovat mohou i družstva smíšená, sestavená z jednotlivců různých oddílů. Těm však nebudou přiděleny body. Budou však figurovat v pořadí a odměněni cenami na vyhlášení.
 4. Body za umístění budou přiděleny pouze v celoročním bodování družstev. Tyto body budou přiděleny dle odstavce C2 soutěžního řádu. Do soutěže jednotlivců body přiděleny nebudou.
 5. Oddíl, pokud má dostatečný počet členů, může sestavit i dvě nebo tři družstva, musí se však řídit body č. 1 a 2. Body se družstvu po dosaženém výsledku přidělí dle bodu 4 a následně se sečtou a to tak, že např. jedno družstvo obsadí druhé místo v pořadí 55 b a další družstvo ze stejného oddílu šesté místo, tj. 41 b. Oddílu se celkově přičte 96 bodů. Jelikož maximální počet členů v družstvu pro sezonu je 9, může oddíl sestavit maximálně tři družstva po třech nebo dvě po čtyřech jednotlivcích. Do celoroční soutěže družstev ale mohou bodovat maximálně dvě nejlépe družstva.
 6. Na časovce družstev je zakázáno používání časovkářských speciálů a jakýchkoli nádstavců na řidítka. Je taktéž zákaz použití disků a loukotí. Povolena je jízda v časovkářské přilbě, kombinéze a návlecích.
 7. Družstvo může startovat v maximálním počtu čtyř členů a minimální počet jsou tři členové. Do cíle musí dojet minimálně tři členové družstva a to v rozmezí 10 metrů mezi prvním a třetím. Tento prostor bude vyznačen čarami na vozovce. V cíli se počítá čas třetího člena družstva. Čtvrtý člen družstva cílem projet nemusí. Pokud družstvo neprojede v kompletním složení tří závodníků a ve vymezeném časovém rozmezí, bude diskvalifikováno.
 8. Startovné do časovky družstev se pro pořadatele doporučuje 300,- kč za družstvo které vlastní licenci SPAC pro daný rok. Nečlenům licencí pak 400,- kč za družstvo. Startovné je stejné jak pro tří, tak pro čtyř členné družstvo.
 9. Přihlašování na závod bude možné na stránkách SPAC, nebo pořadateli formou mailu předem a uzávěrka bude 48 hodin před startem závodu. Po uzávěrce nebude možno provádět jakékoli změny, pokud takové změny proběhnou, nebude družstvo puštěno na start. Při absenci jednoho člena družstva musí družstvo tuto věc nahlásit pořadateli včas před startem prvního družstva. Musí být však dodržen bod č.7

E. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ

Všichni účastníci závodu od 15 let věku jsou při závodech SPAC pojištěni proti škodě, kterou způsobí třetí osobě. Toto pojištění se nevztahuje na škody vzájemně způsobené závodníky mezi sebou. Pojišťovací poplatek je odváděn pořadatelem ze startovného každého závodníka od 15 let.

Doporučujeme všem účastníkům sjednat individuální úrazové pojištění.

F. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY AMATÉRŮ

Účastníci starší 15 let se mohou zúčastnit silničního mistrovství České republiky amatérů, které se koná pravidelně třetí víkend v červenci. Účastnit se mohou členové soutěží sdružených ve Sdružení amatérských cyklistů ČR (SPAC, MP, UAC, JAL, SAL a ŠUAC). Propozice budou zveřejněny v předstihu.

G. KONEČNÉ HODNOCENÍ

Do SPAC budou započítány pouze ty závody, na kterých budou beze zbytku dodržena pravidla a soutěžní řád SPAC. Ve všech sporných případech má rozhodující slovo vedení SPAC.

G1. KONEČNÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ

Vítězem SPAC ve své kategorii se stává závodník, který získá nejvíce započítaných bodů. Do konečného hodnocení SPAC se bude každému započítávat 13 závodů bez ohledů na to, kolik jich bude v kalendáři dané sezóny. Pokud jich ale bude 19 a méně, budou se započítávat 2/3 závodů. Do družstev se budou započítávat všechny závody zařazené do kalendáře SPAC, přičemž tři nejhorší výsledky se škrtají.

Při rovnosti započítaných bodů v konečném pořadí rozhoduje: 1. počet lepších umístění během roku, 2. vyšší věk.

Při rovnosti započítaných bodů v konečném pořadí na prvním místě rozhoduje: 1. vyšší celkový počet vítězství, 2. vyšší celkový počet všech získaných bodů, 3. vyšší celkový počet druhých míst, 4. vyšší celkový počet všech třetích míst, 5. vyšší věk.

G2. KONEČNÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV

Vítězem SPAC se stává družstvo, které získá nejvíc bodů ze závodů dle kalendáře, přičemž tři nejhorší výsledky se škrtají. Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje vyšší celkový počet bodů ze všech závodů.

G3. VYHLÁŠENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ

Vyhlášení konečného pořadí SPAC bude provedeno na závěrečném slavnostním vyhlášení po skončení sezóny. Termín a místo bude oznámeno dodatečně. Věcnými cenami budou odměněni minimálně tři nejlepší v kategoriích A, B, C, D, E, F, ŽA, ŽB a M. Podmínkou pro zisk ocenění v kterékoli kategorii je vlastnění licence SPAC pro danou sezonu. Vyhlášena budou tři nejlepší družstva a výsledky dalších doplňkových soutěží.

H. DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE

V každém roce mohou být vedením SPAC vyhlášeny doplňkové soutěže. V tomto roce to budou následující:

 • soutěž o nejlepšího vrchaře
 • soutěž o nejlepšího časovkáře
 • soutěž o nejlepšího spurtéra
 • cena pro absolutního vítěze
 • pohár pro toho/ty, kdo dokončí nejvíce závodů za sezonu
H1. NEJLEPŠÍ VRCHAŘ

V daném roce vyhlašujeme minimálně vítěze v každé kategorii. V tomto roce jsou do této soutěže zařazeny tyto vrchařské závody: Memoriál Aloise Dohnala, O cenu Verge, 3.etapa VC SPAC, Do vrchu Pusteven. Do konečného pořadí se budou počítat tři nejvyšší bodové zisky. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Pokud ani ten neurčí vítěze, rozhoduje vyšší věk.

H2. NEJLEPŠÍ ČASOVKÁŘ

V daném roce vyhlašujeme minimálně vítěze v každé kategorii. V tomto roce jsou do této soutěže zařazeny tyto časovky: VC Žabně, Bohumínská časovka, Velká cena Frýdku – Místku. Do konečného pořadí se budou počítat tři nejvyšší bodové zisky. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Pokud ani ten neurčí vítěze, rozhoduje vyšší věk.

H3. NEJLEPŠÍ SPURTÉR

Pro malý počet závodů – kritérií v roku 2024 tato soutěž nebude vyhlášena.

(Do konečného pořadí se budou počítat tři nejvyšší bodové zisky. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Pokud ani ten neurčí vítěze, rozhoduje vyšší věk.)

H4. ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Vítězem této soutěže se stane ten, kdo získá nejvíc bodů ze všech závodů dle kalendáře v daném roce, napříč všemi kategoriemi. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Pokud ani ten neurčí vítěze, rozhoduje vyšší věk.

H5. NEJVÍCE DOKONČENÝCH ZÁVODŮ

Speciální pohár nebo plaketu získá každý, kdo dokončí nejvíce závodů v daném roce zařazené do kalendáře Slezského poháru.

I. JUNIOR SPAC

Každý pořadatel může vyhlásit i závody pro děti. Do celoroční soutěže se škrtají dva nejhorší závody, kde mládež pojede. Bodování bude stejné jak u dospělých kategorií.

Pro letošní rok SPAC vyhlašuje dvě dětské kategorie a to 13 – 14 let a 10 – 12 let. Chlapci a dívky budou soutěžit společně. V každé kategorii budou na závěrečném vyhlášení oceněni minimálně tři nejlepší v každé kategorii. Vyhlásit samostatně chlapce a dívky na závěrečném hodnocení si vyhrazuje vedení SPAC.

Od sezóny 2024 budou mít děti v Junior SPAC taky účet v MůjSPAC. Registrace bude probíhat obdobně jako dospělí, ale po registraci bude nutné přihlášku vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a zaslat na mail reditel.spac@gmail.com. Po obdržení přihlášky dojde k schválení a přihláška bude kompletní – aktivuje se účet v MůjSPAC. Junior SPAC je osvobozen od poplatku za registraci, t.j. Junior SPAC neposílá žádnou platbu. Prosíme registrujte děti pouze v případě že budou opravdu v sezóně závodit – ať zbytečně nezvyšujeme náklady a administrativu s tím spojenou. Bodování dětí bude probíhat i bez registrace – není tedy nutná. Ti co budou registrováni, budou mít svoje startovní číslo s jménem na sezónu jak to mají dospělé kategorie, ale bodováni bude beze změny.

J. OSTATNÍ

Pořadatelé závodů a soutěžící jsou povinni dodržovat pravidla soutěže.

Na všech závodech pořádaných v seriálu Slezský pohár je povinná cyklistická přilba!

Únor 2024