Pravidla Slezského poháru

Povinnosti pořadatelů závodů              
Pořadatelé závodů zařazených do Slezského poháru amatérských cyklistů (dále jen SPAC) jsou povinni ve všech tiskovinách, propagačních materiálech a propozicích vždy uvádět plný název soutěže „Slezský pohár amatérských cyklistů“. Pořadatelé musí v závodě SPAC na vlastní náklady zajistit dostatečné a odpovídající zdravotní zajištění. Dostatečně zajistit start a cíl, křižovatky, nebezpečná a další místa dle potřeby a průběhu závodu pro každou startující vlnu doprovodný vůz s výstražným zařízením, který pojede před pelotonem a bude upozorňovat ostatní účastníky silničního provozu.

Pořadatelé jsou povinni dodržovat pravidla SPAC a také dbát na to, aby tyto pravidla dodržovali všichni účastníci závodu. Jde především o dodržování pravidel silničního provozu (zejména jízda max. v pravém jízdním pruhu), kontrolu používání ochranných plných přileb při všech závodech a vybavení kol (zákaz jízdy mimo časovky se zařízením zmírňujícím odpor vzduchu – různé typy nástavců). Pořadatelé silničních závodů, u nichž se předpokládá dojezd skupiny závodníků, musí v cíli zřídit dojezdový koridor (v bezpečné vzdálenosti od cílové pásky), ve kterém budou jezdci sepsáni podle průjezdu cílem nebo mít zajištěnou čipovou technologii. Pořadatelé časovek jsou povinni na trase zajistit kontroly, které budou dohlížet na dodržování pravidel SPAC. Pořadatelé musí řediteli SPAC dodat rozpis závodu nejpozději 14 dnů před svým závodem. Vydané rozpisy závodu nemůže pořadatel s výjimkou vyšší moci měnit. O takové změně musí být podána informace v dostatečné době před konáním závodu, ne až těsně před závodem. Zasáhne-li vyšší moc v průběhu závodu, řeší případ pořadatel a neprodleně informuje všemi dostupnými prostředky závodníky a všechny účastníky závodu.   Pořadatelé jsou povinni odvést částku 10,- Kč  ze startovného za každého závodníka od 15 let podepsaného na startovní listině na účet SPAC (2300360429/2010, VS = datum závodu) do 10 dnů od konání závodu. Z těchto příspěvků bude uhrazen podíl na společném pojištění, které má sjednáno Sdružení amatérských cyklistů ČR (S.A.C. ČR) u pojišťovny Kooperativa. Tento poplatek bude prominut všem pořadatelům, kteří budou své závody měřit čipovou technologií. Za každý nesplněný výše uvedený odstavec může být pořadatel sankcionován částkou 1000,- Kč.

Povinnosti závodníků

 • ochranná plná přilba je povinná na všech závodech
 • závodit podle pravidel SPAC a vydaných propozic jednotlivých závodů
 • dodržovat pravidla silničního provozu – závody probíhají za plného silničního provozu
 • na křižovatkách a v nepřehledných místech dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů
 • nepřejíždět do protisměru nebo za středovou dělící čáru
 • při časovkách dodržovat minimální vzdálenost 25 m a 2 m boční odstup. Je zakázána tzv. jízda v háku
 • v průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, nesmějí náhle a úmyslně zastavit nebo si křížit dráhu. V případě nevyhnutelného zpomalení jízdy musí na toto manévrování upozornit vhodným způsobem ostatní spolujezdce
 • závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat a zásadně nesmějí vozidla používat jako vodičů
 • závodník, který vjede do jiného závodníka, křižuje mu dráhu, či mu jakýmkoliv způsobem překáží, nebo ho ohrožuje, bude potrestán diskvalifikací
 • při silničním závodě je zakázáno mít na kole časovkářská řídítka nebo nástavce. Závodník s takto vybaveným kolem nebude puštěn na start a bude diskvalifikován.
 • na závodech, u nichž pořadatel zřídí dojezdový koridor, je závodník povinen po projetí cílem v koridoru zastavit a nechat se zapsat rozhodčími v pořadí, v jakém projel cílem. Nerespektování koridoru, předjíždění v něm apod. může být důvodem k diskvalifikaci.
 • startovní číslo si závodník upevní na dres podle pokynů pořadatele
 • závodník, který nepokračuje v závodě, musí okamžitě odepnout startovní číslo a nesmí v rychlé jízdě pokračovat ve směru jízdy k cíli závodu\
 • každý závodník se musí dostavit na start závodu včas podle propozic závodu 

Účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Každý závodník, který bude pořadatelem přistižen při porušení výše uvedených pravidel, bude z daného závodu diskvalifikován. Při opakované diskvalifikaci může být vedením SPAC rozhodnuto o jeho diskvalifikaci z celého ročníku SPAC.

Doporučené délky závodů pro jednotlivé kategorie A – 70 až 100 km, B (+ M ) – 60 až 90 km, C – 50 až 80 km, D, E+Ž – 40 až 70 km. Délka závodů by neměla přesáhnout tyto doporučované km.   

Trať závodu 
Pořadatel by měl vybrat trať závodu tak, aby byla bezpečná a měla dobrý povrch a také s ohledem na silniční provoz po dobu závodu. Vyhnout se složitým křižovatkám a místům s velkým provozem a pokud se nelze vyhnout, tak zajistit zvýšený počet pořadatelů v takovýchto místech. Na nebezpečná místa nutno upozornit v rozpisu závodu a upozornit před startem závodu. Na křižovatkách a v ulicích měst  musí být trať závodu vyznačena šipkami a celá trať dostatečně zajištěna pořadatelskou službou.Dále je třeba upozornit v rozpise závodu na existenci železničních přejezdů.V rozpisu závodu musí být trať popsána srozumitelně, aby nedocházelo k omylům.

Start a cíl 
Místo startu a cíle určí pořadatel na přehledném místě (nikoliv ve sjezdu nebo cíl pod kopcem). Start a cíl závodu se vyznačí před startem závodu barvou nebo páskou dobře viditelnou napříč celé vozovky. Cíl by neměl být v nebezpečné zatáčce apod., za cílem by měl být dostatečný prostor i pro případ dojezdu větší skupiny pro bezpečné zastavení. V závodech, kde nelze vyloučit dojezd velké skupiny, zřídí pořadatel dojezdový koridor, ve kterém budou jezdci sepsáni podle průjezdu cílem. Průjezd koridorem je povinný  pro všechny startující. Závodníci jsou zde povinni se řadit tak jak projeli cílem, nahlásí své startovní číslo rozhodčím poté opustí koridor. Předjíždění v koridoru nebo neprojetí může být důvodem neuvedení ve výsledkové listině. Rozhodčí musí určit v cíli závodu co největší počet závodníků v přesném pořadí tak, jak projeli cílovou páskou. Pokud rozhodčí přes veškerou snahu nebudou schopni určit pořadí, sepíší členy skupiny a každý její účastník obdrží aritmetický průměr bodů zaokrouhlený na celé číslo nahoru. V závodě, ve kterém bude zřízen dojezdový koridor jsou výsledky v něm sepsané určující a není proti nim možný protest.

Start kategorií 
Oddělený start jednotlivých kategorií je doporučený, sloučení jednotlivých, popřípadě všech kategorií je možné – rozhodnutí se ponechává na pořadateli (záleží na počtu startujících, typu závodu apod.). Obě věkové kategorie žen budou startovat vždy společně, ale mohou mít rozdílný počet kol. Pokud je znám způsob startu dostatečně předem, bude oznámen už v rozpise závodu. 

Startovní listiny
Předpřipravené startovní listiny se seznamy majitelů licencí SPAC jsou k dispozici na webu SPAC. Pořadatel, pokud projeví zájem, může prostřednictvím webových stránek SPAC přihlašovat na časovky i silniční závody.

Prezentace a startovné
Každý účastník je povinen před startem podepsat startovní (prezentační) listinu a zaplatit určené startovné. Prezenční listina ve své hlavičce obsahuje text: „Svým podpisem se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsem si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.“ Nepodepsaný účastník nebude uveden ve výsledkové listině. Doporučená výše startovného pro závodníky s licencí SPAC je 150 Kč (nebo 200 Kč na závodech měřenými čipovou technologií) po předložení licence při prezentaci, pro závodníky bez licence bude cena startovného o 50 Kč vyšší.         Startovní číslo je závodníkům s licencí SPAC přiděleno pořadatelem na prvním závodě a je platné na všechny závody SPAC. Vyžaduje-li to typ závodu, může pořadatel přidělit čísla svá. 
Závodníci, kteří nejsou členy SPAC, musí složit vratnou zálohu 100 Kč za startovní číslo, které jim přidělí pořadatel.   

Pojištění
Všichni účastníci závodu jsou při závodech SPAC pojištěni proti škodě, kterou způsobí třetí osobě. Toto pojištění se nevztahuje na škody vzájemně způsobené závodníky mezi sebou. Pojišťovací poplatek je odváděn pořadatelem ze startovného.   

Vyhlášení výsledků, ceny 
V každém závodě SPAC budou vyhlášeni první 3 z kategorie A, B, C, D, E, Ž a M. Pro všechny vyhlášené je stanovena finanční nebo věcná odměna. Je na pouze na pořadateli, zda-li vypíše také kategorie F (muži 66 let a starší) nebo ŽB (ženy 40 a starší. Případné další ceny pro ostatní kategorie jsou v kompetenci ředitele závodu, doporučena je tombola pro všechny účastníky závodu.

Výsledkové listiny
Ředitel závodu je povinen do 2 dnů po závodech odeslat výsledkovou listinu ve formátu CSV k dalšímu zpracování průběžného pořadí řediteli SPAC. Výsledková listina musí obsahovat délku závodu, počty kol, časy, kompletní výsledky všech kategorií, dále počty všech startujících jednotlivých kategorií, kteří závod dokončili a také jména těch, kteří vzdali nebo byli vyloučeni. 

Mistrovství SPAC 
Obou mistrovských závodů (časovka a silnice) se mohou zúčastnit všichni zájemci, mistrem se ale může stát jen závodník s licencí SPAC. Zároveň podmínkou získání mistrovského titulu je vlastnit licenci SPAC už na začátku sezóny před prvním závodem SPAC a zúčastnit se minimálně jednoho závodu před mistrovstvím SPAC. 

Protesty 
Protesty a stížnosti k průběhu nebo k výsledkům daného závodu řeší vždy pořadatel (ředitel závodu) ve spolupráci s hlavním rozhodčím. Protesty k průběhu závodu mohou vést až k diskvalifikaci závodníka, který se provinil proti pravidlům uvedených v propozicích daného závodu nebo proti soutěžnímu řádu a pravidel SPAC. Další možnost trestu je posunutí závodníka o deset míst dolů výsledkovou listinou nebo na konec výsledkové listiny. To je plně v kompetenci ředitele závodu ve spolupráci s hlavním rozhodčím. Protesty k výsledkům daného závodu mohou postižení podávat výhradně řediteli, který řeší protesty s hlavním rozhodčím závodu po zveřejnění pracovní výsledkové listiny na webu SPAC. Ta musí být do dvou dnů zaslána řediteli SPAC. Z tohoto důvodu musí být nedílnou součástí propozic mejlová adresa ředitele závodu. Protesty se mohou podávat maximálně do tří dnů od zveřejnění pracovních výsledků na webu SPAC. Vedení SPAC nebude vstupovat do jednání protestů, může být, ale nápomocno výzvám dalšího svědectví a bude respektovat konečnou verzi daného závodu, která musí být hotová nejpozději do 5 dnů ode dne konání daného závodu. Pokud se tak nestane, jako konečná výsledková listina bude považována poslední verze zaslána ředitelem závodu. Pokud rozhodčí až během závodu zjistí, že účastník závodu není podepsaný ve startovní listině, která slouží jako doklad při pojistné události, musí daného závodníka diskvalifikovat. Podepsat předtištěnou startovní listinu je poviností závodníka.Na časovkách je rozhodující pro určení pořadí čas naměřený rozhodčími. Na čas naměřený závodníky se nebude brát ohled. Výjimka je absurdní čas nebo horší čas jezdce, který dojel jezdce startující před ním.

Ostatní 
Pořadatel i účastníci by měli zabránit neúčastníkům závodu zapojování se do skupin či doprovázet závodníky na časovkách. V pravomoci pořadatele je závodníka nepřipustit na start, diskvalifikovat či vyloučit ze závodu při porušení pravidel SPAC, silničního provozu či pravidel fair play. V případě závažného porušení pravidel SPAC nebo jejich opakovaného porušování má vedení SPAC pravomoc závodníka diskvalifikovat z celého ročníku SPAC. Vedení SPAC jako nejvyšší orgán si vyhrazuje právo vyšší moci jak k průběhu celého SPAC, tak v případě odůvodněnosti k jednotlivým závodům a událostem souvisejícím se SPAC. 

Platnost
Tato pravidla platí v závodech pořádaných v seriálu SPAC a jsou závazná pro pořadatele i účastníky závodů.

Leden 2019